::: โรงเรียนบ้านดงเย็น สำนักเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ยินดีต้อนรับ:::
 
 
 

 
 
 

 

ผลงานนักเรียน

ระดับกลุ่มโรงเรียนระหานเทพนิมิต
1. เด็กหญิงกรวิภา  ทำนาเมือง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ห่วงเทศ
3. เด็กชายดิศนัย  เนตรถาวร  รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนยอดปัญญาภาษาไทย

ชนะเลิศท่องอาขยาน ช่วงชั้น 2 ทีม 5 คน
1. เด็กหญิงเก็จมณี  โคตรศรีนวล
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงแสงทอง  ไชยแสน
4.  เด็กหญิงวันทิกา  หาบุญพาส
5. เด็กหญิงนิตยา  เศรษฐสิงห์
6. เด็กหญิงอมิตตา  คงกระพันธ์ชนะเลิศแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ช.2
7. เด็กหญิงละอองดาว  สุทธิประภาชนะเลิศการเล่านิทานคุณธรรม ช.2
8. เด็กหญิงสุทธิดา พรมมาชนะเลิศเล่านิทานภาษาอังกฤษ ช.2
9. ชนะเลิศการเต้นแอโรบิก ไม่จำกัดช่วงชั้น ทีม 15 คน
10. ชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ทีม 3 คน
11. ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ทีม  3  คน
12. ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิก ทีม 7  คน
13. ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดเล่านิทาน ( เดี่ยว )
14. ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดคัดลายมือ ( เดี่ยว )
15. ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้  ทีม  3  คน
16. ชนะเลิศการแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ทีม  2  คน
17. ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี ( เดี่ยว )
18. ชนะเลิศการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ทีม  7  คน
19. ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( เดี่ยว )

สพป.กำแพงเพชร เขต  2
1. รางวัลเหรียญทองระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  การแข่งขันแอโรบิก
2. รางวัลเหรียญทอง ระดับไม่กำหนดช่วงชั้น การแข่งขันการประดิษฐ์ ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้      
3. รางวัลเหรียญเงิน  ระดับไม่กำหนด ช่วงชั้นการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
4. รางวัลเหรียญเงิน  ระดับ ป.4- ป.6   การประกวดการแข่งขันท่องอาขยานหมู่
5. รางวัลเหรียญเงิน  ระดับ ป.1- ป.6  การประกวดการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
6. รางวัลเหรียญทอง  ระดับประถมศึกษาปีที่  1-6  การแข่งขันแอโรบิก
7. รางวัลเหรียญทอง  ระดับไม่กำหนดช่วงชั้น การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
8. รางวัลเหรียญเงิน  ระดับ ไม่กำหนด ช่วง ชั้นการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
9. รางวัลเหรียญทอง  ระดับ ไม่กำหนดช่วงชั้น  การแข่งขันการเต้นแอโรบิก
10. รางวัลเหรียญเงิน  ระดับ ป.4- ป.6  การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
11. รางวัลเหรียญทอง  ระดับ ป.1- ป.6 การแข่งขันเต้นแอโรบิก
12. รางวัลเหรียญทอรางวัลเกียรติบัตร  ระดับ ป.4- ป.6  การประกวดคัดลายมือไทยง 
13. ระดับ ป.1- ป.3  การแข่งขันการผูกเงื่อนและการเก็บเชือก
14. รางวัลเหรียญทองแดง  ระดับ ป.1- ป.3  การประกวดคัดลายมือไทย
15. รางวัลเกียรติบัตร  ระดับ ป.1- ป.3  การประกวดคัดลายมือ และอ่านออกเสียง
16. รางวัลเหรียญทองระดับ ป.4- ป.6  การแข่งขันการประกวดเล่านิทาน

ระดับสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ

    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันการเต้นแอโรบิก  ระดับไม่กำหนดช่วงชั้น 

    ได้เข้าร่วมการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงระดับไม่กำหนดช่วงชั้น    

     


 


 

นายเสถียร จารุจิตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านดงเย็น

 

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดงเย็น สงวนลิขสิทธิ์ ? 2554 โรงเรียนบ้านดงเย็น
หมู่ 1 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

เว็บไซต์พัฒนาโดย นายนเรน สินพูล